napr. výpadok služby, strata údajov, odcudzenie a pod.

Kontaktné údaje: