Norma REACH – správna manipulácia s chemickými látkami

Poradenstvo v oblasti manipulácie s chemickými látkami v zmysle dohody REACH a platnej legislatívy.

REACH (Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Ponúkame vám:

 • poradenstvo, školenie, vzdelávanie a osvetu v oblasti hodnotenia a riadenia rizík pri manipulácii s chemickými látkami (vrátane nanomateriálov) a chemickej legislatívy REACH a CLP,
 • komplexné literárne rešerše o nebezpečnosti chemických látok,
 • vytváranie bezpečnostných listov,
 • klasifikácia látok a zmesí,
 • registračná dokumentácia (registračný dossier),
 • správa o chemickej bezpečnosti,
 • žiadosť o povolenie (zhodnotenie rizík, analýza alternatív, sociálne-ekonomická analýza),
 • oznámenie (notifikácia) nebezpečných chemických látok,
 • komunikácia s Agentúrou ECHA,
 • stanovenie fyzikálno-chemických vlastností pre účely CLP, ADR a RID (bod vzplanutia, horľavosť, samozápalnosť, výbušné vlastnosti, relatívna teplota samozápalu pevných látok).
Máte záujem o zavedenie normy REACH?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť normu REACH bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov