Všeobecné obchodné podmienky Sigmapoint.sk

Platné od 26. 9. 2018

Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky internetového obchodu www.sigmapoint.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na internetovej stránke elektronického obchodu www.sigmapoint.sk.

1.2 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť ŠERF, s r.o. (ďalej len „predávajúci“ ) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa elektronických záznamov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Údaje predávajúceho:

 • ŠERF, s.r.o.
 • Sídlo: Na hôrke 26, 01003 Žilina
 • IČO: 36421677
 • Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 15317/L
 • DIČ: 2021865956
 • IČ DPH: SK2021865956
 • e-mailová adresa: info@sigmapoint.sk
 • tel.: 0908 768 827
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

1.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou alebo týmito „Obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

Definícia pojmov

2.1 Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.2 Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.3 Kupujúci – iný subjekt je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1 Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: osobné údaje kupujúceho (celé meno a adresa, e-mailový a telefonický kontakt), jednoznačnú identifikáciu objednaného elektronického záznamu a jeho množstva. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z.z. (ďalej len „Email kupujúceho“)

3.2 Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Faktúra bude zákazníkovi dodaná v elektronickej podobe po stiahnutí elektronického záznamu. Fakturačné a doručovacie údaje nie je možné po vygenerovaní objednávky meniť.

3.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii elektronického záznamu, údaje o kúpnej cene, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

3.4 Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru.

3.5 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu elektronický záznam v dohodnutom množstve a akosti,
 • dodať kupujúcemu elektronický záznam, ktorá spĺňa podmienky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie elektronického záznamu a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi.

4.2 Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný elektronický záznam v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami
 • zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodných podmienkach

4.3 V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru – predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Zodpovednosť za vadu, záruka a reklamácie (reklamačný poriadok)

5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má elektronický záznam po prevzatí kupujúcim v záručnej dobe (záruka). Faktúra na elektronický záznam slúži zároveň ako záručný list.

5.2 Ak zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia elektronického záznamu, je o tom povinný informovať predávajúceho. Zákazník môže informovať predávajúceho prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.sigmapoint.sk v kategórii /Reklamácie.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizácie predávanej dokumentácie.

5.4 Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu akýmkoľvek spôsobom prostredníctvom intrenetového obchodu. Predávajúci odporúča kupujúcemu nasledujúci spôsob uplatnenia reklamácie: (i) vyplnením príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.sigmapoint.sk v kategórii /Reklamácie a jeho doručením elektronickou poštou predávajúcemu, alebo (ii) listom doručeným na adresu sídla predávajúceho. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci zaslal popis reklamovanej vady spolu s uplatnením reklamácie.

5.5 Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti písomné potvrdenie alebo mu ho doručí e-mailom alebo poštou.

5.6 V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady má kupujúci nasledujúce práva:

5.7 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu záznamu alebo závažnosť vady.

5.8 Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu elektronického záznamu bez vady, má kupujúci právo na výmenu, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád elektronické záznamy riadne užívať.

5.9 Predávajúci nezodpovedá za tie vady, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou uskutočnenou kupujúcim.

5.10 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom.

5.11 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady dodanej elektronického záznamu.

5.12 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.

Platobné podmienky

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, najneskôr pred stiahnutím elektronického záznamu.

6.2 Kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.sigmapoint.sk. Ceny sú uvedené vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). Rozhodujúce sú údaje o elektronických záznamoch, vrátane kúpnej ceny v okamžiku, kedy kupujúci doručí objednávku predávajúcemu. Tovar sa považuje za doručený stiahnutím elektronického záznamu z internetovej stránky predávajúceho.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov.

6.4 Elektronický záznam bude kupujúcemu uvoľnený až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho (i) dňom stiahnutia elektronického záznamu kupujúcim.

6.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za elektronický záznam vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.6 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu kreditnou kartou, alebo online prevodom na účet predávajúceho.

Záverečné ustanovenie

7.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa ich zverejnenia a spravujú sa nimi všetky kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené na základe objednávky v internetovom obchode www.sigmapoint.sk

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

7.4 Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.5 Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. V prípade, že bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

7.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a s ich obsahom súhlasí.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je popísaná na samostatnej stránke OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie.