ESG správa / ESG report pre vašu spoločnosť

ESG je skratka pre Environmental, Social, and Governance teda environmentálne, sociálne, riadiace kritéria, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie. ESG predstavuje súhrn rôznych environmentálnych a sociálnych noriem a zákonov, napr. environoriem noriem, zákonníka práce, etických zásad pri podnikaní.

Pomôžeme vám s vypracovaním ESG reportov pre vašu spoločnosť.

Čo je ESG správa / ESG report?

Správa ESG je dokument, ktorý popisuje celkový environmentálny, sociálny a riadiaci vplyv spoločnosti. Umožňuje firme, aby bola transparentnejšia, pokiaľ ide o riziká a príležitosti, ktorým čelí. Ide komunikačný nástroj, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri presviedčaní partnerov alebo pozorovateľov, že je konanie spoločnosti úprimné.

ESG je často požiadavkou veľkých korporácií napr. VW žiada svojich dodávateľov preukázať, že podnikajú v súlade so stratégiou ESG (samohodnotiace dotazníky a pod.).

Pre preukázanie stavu ESG vo vašej spoločnosti je potrebné spracovať ESG správy, ktorými preukazujete mieru plnenia ESG požiadaviek.

Najdôležitejšie ESG správy sú:

 • ESG Sustability report
  report trvalej udržateľnosti

 • Code of conduct
  etický kódex spoločnosti

Pomáhame slovenským firmám s prípravou ESG správ už niekoľko rokov.

Aké oblasti zohľadniť pri tvorbe ESG správ?

Pri tvorbe správ je potrebné dodržať aj iné globálne štandardy pre udržateľný reporting, napr. GRI štandary. Pri tvorbe ESG sustainability reportov a hodnotení stavu ESG vo vašej spoločnostiach je potrebné sa zamerať najmä tieto oblasti:

 • Energetická účinnosť

 • Odpadové hospodárstvo a udržateľné zdroje

 • Emisie skleníkových plynov GHG

 • Fluktuácia zamestnancov

 • Školenie a kvalifikácia zamestnancov

 • Pracovné podmienky a práva zamestnancov

 • Úroveň bezpečnosti práce

 • Protikorupčné opatrenia a transparentnosť v podnikaní

 • Riadenie rizík v obchodných vzťahoch

Všetky tieto oblasti budú analyzované v ESG reporte vašej firmy, ktorý vám pomôžeme pripraviť.

Pomôžeme vám pri spracovaní ESG reportov pre vašu firmu

Pomôžeme vám pripraviť nasledujúce dokumenty:

 • poradíme vám pri nastavení vhodných politík a opatrení pre plnenie ESG cieľov,
 • pomôžeme so spracovaním ESG sustainability reportov, ktoré môžete predložiť vašim partnerom a zákazníkom,
 • pomôžeme so spracovaním Code of conduct – etického kodexu firmy,
 • vypočítame GHG emisie.

Dôležité ESG faktory vo vašej firme

Pri tvorbe ESG reportov budeme cieliť na 3 oblasti:

 • Environmentálne faktory sa zameriavajú na vplyv spoločnosti na životné prostredie, napríklad na emisie uhlíka, spotrebu energie a vody, alebo na odpadové hospodárstvo.
 • Sociálne faktory sa zameriavajú na vzťahy spoločnosti s jej zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a komunitami, napríklad na pracovné podmienky, rovnosť príležitostí, alebo na transparentnosť a zodpovednosť.
 • Riadiace faktory sa zameriavajú na spôsob, akým spoločnosť riadi svoje riziká a príležitosti, napríklad na transparentnosť, odmeňovanie a kontrolu.

ESG faktory sú čoraz dôležitejšie pre investorov, zákazníkov a zamestnancov. Investori chcú investovať do spoločností, ktoré sú udržateľné a spoločensky zodpovedné. Zákazníci chcú nakupovať od spoločností, ktoré sa správajú zodpovedne k životnému prostrediu a spoločnosti. Zamestnanci chcú pracovať pre spoločnosti, ktoré majú dobré pracovné podmienky a ktoré sú eticky riadené.

ESG faktory sú dôležitým nástrojom pre meranie udržateľnosti a spoločenského dopadu vašej firmy. S rastúcim záujmom o udržateľnosť sa ESG faktory stávajú čoraz dôležitejšími pre podnikanie. ESG report sa dnes stáva dôležitým dokumentom pri hľadaní nových partnerov a dodávateľov.

Prevedieme vás celým procesom tvorby ESG reportov rýchlo, odborne a bez starostí. Stačí, keď nám dáte vedieť.

Potrebujete vytvoriť ESG správu?

Pomôžeme s prípravou ESG reportov bez
bez zbytočných problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

Dlhoročné skúsenosti

Máme 16 ročné skúsenosti certifikáciou slovenských firiem vo všetkých oblastiach obchodu a priemyslu.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s uznávanými medzinárodnými organizáciami a certifikačnými autoritami.

Náskok pred konkurenciou

Získajte náskok pred konkurenciou a prezentujte sa pred zákazníkmi aj zamestnancami ako moderná, inovatívna a spoločensky zodpovedná firma.

Pomôžeme vám pri spracovaní ESG reportov pre vašu firmu

Pomôžeme vám pripraviť nasledujúce dokumenty:

 • Zlepšujú transparentnosť a zodpovednosť: ESG reporty poskytujú verejnosti informácie o tom, ako firma pôsobí na životné prostredie, spoločnosť a jej vlastné riadenie. To môže pomôcť firme získať dôveru zákazníkov, investorov a ďalších zainteresovaných strán.

 • Znižujú riziká: ESG reporty pomáhajú firme identifikovať a znížiť riziká, ktoré sú spojené s jej podnikaním. Napríklad, firma, ktorá má dobrú evidenciu svojich emisií uhlíka, nebude čeliť regulačným opatreniam.

 • Vytvárajú príležitosti: ESG reporty môžu pomôcť firme identifikovať nové príležitosti, ako je napríklad vstup na nové trhy alebo získanie prístupu k novým zdrojom financovania.

 • Zvýšenie dôvery zákazníkov: ESG reporty môžu pomôcť firmám získať dôveru zákazníkov, ktorí chcú nakupovať od spoločností, ktoré sú udržateľné a spoločensky zodpovedné.

 • Zvýšenie príťažlivosti pre investorov: ESG reporty môžu pomôcť firmám získať prístup k finančným prostriedkom od investorov, ktorí sa zameriavajú na udržateľné investície.

 • Zlepšenie reputácie firmy: ESG reporty môžu pomôcť zlepšiť reputáciu firmy a zvýšiť jej príťažlivosť pre zamestnancov, dodávateľov a iných zainteresovaných strán.

 • Zníženie nákladov: ESG reporty môžu pomôcť firmám znížiť náklady tým, že im pomôžu identifikovať a znížiť riziká a príležitosti.

S rastúcim záujmom o udržateľnosť sa ESG reporty stávajú čoraz dôležitejšími pre podnikanie. Firmy, ktoré budú schopné poskytnúť transparentné a zodpovedné informácie o svojom ESG výkone, budú mať konkurenčnú výhodu. Bude to aj vaša firma?