Certifikácia podľa nariadenia Rady EU č. 333/2011

Ponúkame vám certifikáciu Nariadenia rady EU č. 333/2011 pre organizácie pracujúce s kovovým šrotom. Vďaka tejto certifikácii je možné transformovať kovový šrot na druhotnú surovinu. Získate tak lepšie možnosti pri obchodovaní s touto komoditou a zjednodušíte administratívnu záťaž v oblasti odpadového hospodárstva.

Ponúkame vám splnenie kritérií Nariadenia rady (EÚ) č. 333/2011 formou zavedenia a vydania certifikátu pre vašu organizáciu.

Tento proces zjednodušene obsahuje:

 • spracovanie potrebných dokumentov,
 • zavedenie kontrolných a monitorovacích procesov a techník: vstupná a výstupná kontrola, monitorovanie rádioaktivity a pod.,
 • pravidelnú revíziu systému kvality,
 • odborné preškolenie personálu,
 • vydanie certifikátu platného na 3 roky.

Nariadenie č.333/2011 (stiahnite tu) prináša „nový prístup“ a umožňuje odpad preklasifikovať na surovinu ešte pred jeho technologickou úpravou. Je pre to zriadený nový právny inštitút „stav konce odpadu“.

Máte záujem o zavedenie nariadenia Rady EU č. 333/2011?

Vyplňte krátky formulár a my vám poradíme,
ako zvládnuť toto nariadenie bez problémov a stresu.

 • Nezáväzne odpovieme

 • Odborne poradíme

 • Neplatíte ani euro

Jednotné kritériá na kovový šrot

Nariadenie Rady EÚ č. 333/2011 stanovilo kritériá, za ktorých kovový šrot (konkrétne železný a oceľový šrot) prestáva byť odpadom a stáva sa surovinu. Stanovuje jednoznačné podmienky, kedy je možné s odpadom pracovať ako so surovinou, pretože má charakter buď primárnych prírodných zdrojov (železná ruda, resp. Bauxit), alebo sa môže priamo použiť ako daný kov (staré trubky na oplotenie nehnuteľností, použitý plech na stavbu prístrešku na dočasné skladovanie sypkých hmôt atď.).

Zároveň však stanovené podmienky vytvárajú priestor pre to, aby spracovanie tejto suroviny neprinášalo zvýšené riziko pre životné prostredie, ako je znečistenie pôdy, vody alebo ovzdušia nebezpečnými látkami obsiahnutými v kovovom šrotu.

Cieľom je eliminovať opätovnú metalurgickou úpravu tých surovín, ktoré sa dajú priamo použiť a znížiť tak zbytočnú úpravu alebo čistenie tých druhov odpadu, ktoré sú neznečistené a môžu byť ďalej priamo spracované.

Kritériá pre spracovanie a úpravu kovového šrotu

Stanovuje nariadenia v 3 fázach podľa toku materiálu. Sú to požiadavky kladené na:

 • vstupný materiál – odpad (bod 2. prílohy I. a II. nariadenia)
 • procesy a techniky spracovania kovového odpadu (bod 3. prílohy I. a II. nariadenia)
 • kvalitu kovového šrotu, ktorý je výsledkom činnosti zhodnocovanie (bod 1. prílohy I. a II. nariadenia).

Systém riadenia kvality

Toto nariadenie ustanovuje okrem kritérií, ktoré musia byť splnené pre kovový šrot, aj ďalšie požiadavky, ktoré musí organizácia zabezpečiť. Predovšetkým je to funkčný systém riadenia kvality, ktorý zaistí opakovateľnosť zavedených postupov a určitý štandard kvality pri spracovávaní tejto suroviny. Tento systém musí overiť akreditovaný subjekt a vydať o tom potvrdenie – certifikát, ktorý deklaruje, že organizácia dodržiava všetky stanovené pravidlá a má nastavené interné postupy, ktorých výsledkom je bezpečná a kvalitná surovina.

Systém riadenia kvality môže byť vybudovaný ako špecifický subsystém celkového systému, ale je možné ho nastaviť aj na platforme iných manažérskych systémov. Organizácia, ktorá chce prevádzať odpad na surovinu, musí absolvovať overenie systému riadenia kvality podľa požiadaviek uvedených v nariadení Rady (EÚ) č. 333/2011, nestačí na to certifikát podľa ISO 9001 alebo ISO 14001. Nariadenie tiež ukladá, že toto overenie je potreba vykonať každé 3 roky, zároveň ale nešpecifikuje, že je potrebné vykonávať pravidelné ročné dohľady, ako je to u iných systémov manažérstva.

Pre každú zásielku, ktorá sa v rámci takto zavedeného systému vyprodukuje, nariadenie ďalej požaduje vykonať merania rádioaktivity a po realizácii výstupnej kontroly, ktorá potvrdí splnenie stanovených kritérií, vystaviť vyhlásenie o zhode pre každú zásielku.

Vyhlásenie o zhode predstavuje „rodný list“ kovového šrotu v podobe suroviny. Tým sa de facto, ale aj de jure definitívne transformuje odpad na plnohodnotný produkt.

0
rokov skúseností
0
certifikovaných firiem
0
vydaných certifikátov